Ptám se za vás: ÚSTR

V Praze dne 28. 4. 2023

 

č. j. USTR 155-2/2023 PID: USTRX0025D90

 

Počet stran: 3

Přílohy: 0

 

Oznámení  o  výši  úhrady  za  poskytnutí  informací   podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,    o svobodném přístupu k informacím (dále též „InfZ“), v platném znění

 

 

Vážený pane magistře,

 

dne 16. 4. 2023 byla Ústavu pro studium totalitních režimů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace Ústavem, datovaná dnem 17. 4. 2023, v následujícím znění:

 

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení následujících informací ohledně níže uvedených věcí:

 

ÚSTR vydává publikace věnující se různému historickému údobí. Žádám o sdělení informací ohledně produkce publikací a jejich zaměření. Které knihy ústav publikoval od doby své existence k níže uvedeným časovým obdobím. Tituly citovat dle ISO 690.

1.         Druhá světová válka

2.        1945–1948

3.         1948–1989

  1. Témata podle institucí Národní fronty
  2. Knihy nehodící se ani do jedné kategorie (ostatní)“

 

 

 

K Vaší žádosti Vám sděluji, že Ústav pro studium totalitních režimů v tuto chvíli eviduje 360 titulů, na jejichž vydání se podílel. Jejich přehled je volně dostupný zde: https://www.ustrcr.cz/publikace/.

 

K Vašemu požadavku si Vám dovoluji dále sdělit, že Ústav pro studium totalitních režimů informacemi ve Vámi požadované struktuře nedisponuje a bylo by nutné je vyhledávat. Ústav nemá možnosti, jak Vámi požadované informace získat ze své databáze zadáním jednoduchého elektronického pokynu, resp. ani zadáním více takových jednoduchých elektronických pokynů, popřípadě jednoduše vyhledat v tištěných spisech. K poskytnutí těchto informací je  třeba,  aby pověřený zaměstnanec  Ústavu  osobně  prohlédl  elektronické  záznamy  o  publikacích  a rozřadil je do Vámi definovaných kategorií. Stejně tak Ústav nedisponuje citacemi publikací dle Vámi požadované normy. U některých titulů by bylo nutné, aby pověřený zaměstnanec Ústavu publikace fyzicky vyhledal ve skladu či v knihovně, vybral z nich určité typy informací a z těchto vybraných informací sestavil konečný výstup, aby bylo možné požadovanou normu dodržet.

 

Takové administrativní úkony již naplňují atributy mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací v souladu s § 17 odst. 1  InfZ. Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací     se považuje pro konkrétní povinný subjekt časově náročná činnost, jež se objektivně vymyká tímto subjektem běžnému poskytování informací, tedy například pokud zaměstnanec/zaměstnanci pověření vyřízením žádosti budou proto nuceni na delší čas přerušit či  odložit  plnění  svých  ostatních  úkolů.  Bližší  odůvodnění  a  propočty  se  pak  odvíjí   od požadavků v žádosti i možností toho kterého subjektu.

 

Pokud budete trvat na manuálním vyhledávání informací, jednalo by se na straně povinného subjektu o mimořádně rozsáhlé vyhledávání, za které povinný subjekt požaduje úhradu spojenou s náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, opatřením technického nosiče dat a s odesláním informace žadateli.

 

Vyčíslení výše úhrady

 

Rozřazení jednotlivých publikací do Vámi požadovaných kategorií bude předběžně dle kvalifikovaného  odhadu  vyžadovat  5 minut  práce  určeného  pracovníka   (bude  se  jednat o pracovníka edičního oddělení, který se této oblasti věnuje) Ústavu na jednu publikaci, vytvoření citace publikací podle Vámi vyžadované normy (s ohledem na avizované další vyhledávání knih ve skladu či knihovně) bude předběžně dle odhadu vyžadovat 8 minut práce určeného pracovníka Ústavu na jednu publikaci. Celkem by sestavení odpovědí představovalo pro povinný subjekt odhadovanou pracovní zátěž danou vyhledáváním informací v délce 4 680 minut práce určeného pracovníka Ústavu, tj. 78 hodin. Dle čl. 5 platného Pokynu ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů č. 2 ze dne 17. 2. 2015, vydaného v souladu s § 5 odst. 1 písm. e) InfZ, který stanovuje náklady na vyhledávání informací za 30 minut práce jedním pracovníkem při vyhledávání informací na 125 Kč, požaduje povinný subjekt za vyhledání mimořádně rozsáhlé informace částku 19 500 Kč.

 

Náklady na technické nosiče dat jsou stanoveny vždy za 1 kus každého druhu dle pořizovacích nákladů nosiče, v tomto případě se jde o CD-R s úhradou ve výši 20 Kč. Balné je stanoveno ve výši 50 Kč a poštovní služby jsou hrazeny dle platného poštovního sazebníku, v tomto případě se jedná o doporučené psaní do 500 g s dodejkou, tj. 102 Kč.


Povinný subjekt Vám tímto oznamuje, že za poskytnutí informace ve Vámi požadované struktuře a na základě  Vámi  zadaných  kritérií  požaduje  celkovou  úhradu  ve  výši  19 672 Kč.

 

Dle § 17 odst. 5 InfZ je poskytnutí informace podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

 

Způsob zaplacení

 

Celkovou výši úhrady zaplaťte bezhotovostním převodem na bankovní účet Ústavu pro studium totalitních režimů vedený u České národní banky, č. účtu: 19-272001/0710, variabilní symbol: 1552023. Po zaplacení úhrady Vám požadované informace zašleme.

 

Poučení

 

Proti tomuto oznámení lze dle § 16a odst. 1 písm. d) InfZ podat stížnost. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, tedy Ústavu pro studium totalitních režimů, a to do 30 dnů od doručení tohoto sdělení. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, kterým je Rada Ústavu pro studium totalitních režimů. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta dle § 17 odst. 5 InfZ neběží.

 

Stranou výše uvedeného si Vás dovoluji upozornit, že publikace vztahující se k roku 1948 budou dle Vámi definovaných kategorií zařazeny dvakrát.