Pan Vajíčko a kuře CaliMeRo

Pan Vajíčko, první český populistický prezident, je „malý uličník a, i když má dobré úmysly, podaří se mu pokaždé vyvést nějakou lumpárnu. Naštěstí má spoustu dobrých kamarádů a milující rodiče, kteří mu pomohou z maléru ven.“ Jako kuře Calimero. Naposledy si pan Vajíčko nevzal přilbu, když si jel dofoukat kola na motorce.

„Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný.“ a proto jej ani nikdo z jeho policejní ochranky na dopravní přestupek neupozornil. To víte, podle § 2 zákona o Policii ČR: „Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu.“

Evidentně policisté byly zaskočení. Měli být podle § 9 zdvořilí k panu Vajíčkovi: „Policista a zaměstnanec policie jsou při plnění úkolů policie povinni dodržovat pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní.“ a zároveň iniciativní podle § 10: „V případě ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti, jehož odstranění spadá do úkolů policie, je policista ve službě nebo zaměstnanec policie v pracovní době povinen provést úkon v rámci své pravomoci nebo přijmout jiné opatření, aby ohrožení nebo porušení odstranil.“

Ale znáte české policisty, jízda bez přilby není tak nebezpečná jako přecházení po přechodu na červenou a tak pan Vajíčko odpověděl podle svého programu: „Noste přilby, budou nálety na blbý. Mě se ale nikdy nic nestane, já nejsem odpovědný.“