Kolik stál boj s dezinformacemi?

Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Vážený pane magistře,

 

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřadu vlády“) obdržel dne 20. února 2023 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informací, kterou jste formuloval následovně.

 

1.Jaké byly náklady na chod funkce zmocněnce pro oblast médií a dezinformací od jejího vzniku až do odchodu zmocněnce?

 

2.V souladu § 25 odst. 1, písm. b) zákona č. 320/2001 Sb., …(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů jaká „provozní, finanční, právní a jiná rizika“ vznikla v souvislosti se zrušením funkce zmocněnce při plnění „schválených záměrů a cílů orgánu veřejné správy“ a jaká je jejich velikost.“

 

Vaši žádost jste dne 27. února 2023 upřesnil, a to v následujícím znění.

1. Jakou finanční odměnu vládní zmocněnec celkem pobral?

2. Tvořila funkce zmocněnce nákladové středisko? Jaké byly náklady na jeho osobu, jeho zabezpečení jako asistenta?

3. Byl zmocněnec určen usnesením Vlády? Pokud ano, tak ve kterém?

V reakci na otázku č. 1 Vaší upřesněné žádosti si Vám dovoluji sdělit, že průměrný měsíční příjem Ing. Michala Klímy byl 63 000 Kč. Odměny obdržel Ing. Michal Klíma za měsíc duben 2022 ve výši 30 000 Kč, za srpen 2022 ve výši 20 000 Kč a za listopad 2022 ve výši 30 000 Kč.

 

K otázce č. 2 žádosti uvádím, že vládní zmocněnec pro oblast médií a dezinformací neměl vlastní nákladové středisko, resp. finanční místo. V rámci Úřadu vlády vzniklo Oddělení strategické komunikace s vlastním finančním místem, které uvedenému vládnímu zmocněnci zabezpečovalo podporu, a které nebylo zrušeno spolu s funkcí vládního zmocněnce. Koordinací agendy boje proti vlivu cizí moci se od 16. února 2023 ujal národní bezpečnostní poradce Tomáš Pojar a při Bezpečnostní radě státu vzniká nová pracovní podskupina složená z odborníků, jež se bude zabývat působením cizí moci. Z tohoto důvodu žádná provozní, finanční, právní ani jiná rizika v souvislosti se zrušením funkce zmocněnce ve smyslu § 25 odst. b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů nevznikla.

 

Dále si dovoluji doplnit, že vládní zmocněnec pro oblast medií a dezinformací během své funkce uskutečnil 4 zahraniční služební cesty, přičemž náklady Úřadu vlády na tyto cesty činily 60 032,67 Kč.

 

K otázce č. 3 Vaší upřesněné žádosti si dovoluji uvést, že vláda rozhodla o zřízení funkce zmocněnce pro oblast médií a dezinformací usnesením ze dne 2. března 2022 č. 153. Usnesením ze dne 23. března 2022 č. 232 pak vláda jmenovala vládním zmocněncem pro oblast médií a dezinformací Ing. Michala Klímu.