Česká spořitelna proti odkazu Václava Havla

Česká republika již delší dobu vykazuje stav převzetí státu. Zejména politici Spojených kradláren, a.s. (Spolu) svůj úřad mají za koryto. Nechávají se vést zájmy oligarchů a také zahraničními zájmy. Prý tak činí v duchu odkazu Václava Havla. Ten však kázal silnější a větší občanský sektor, o který se má demokracie opírat.

Poslední důkaz o tom, že se Česko stává vazalem soukromých a cizích zájmů předvedla Česká spořitelna vlastněná Erste Group se sídlem ve Vídni; v Rakousku, které je podle Spolu tak blízko Putinovým zájmům. Přinejmenším Petr Fiala se dostal jen do Kyjeva, zatímco rakouský prezident až do Moskvy. Odvolejte Ševčíka a budeme vás dál sponzorovat je vzkaz rakouského ústavu, který se jmenuje Česká spořitelna a který získal úvěry po ruské státní bance Sberbank.

Ocitujme si však ze zákona o vysokých školách  Vysoké školy jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti tím, že: a) uchovávají a rozhojňují dosažené poznání a podle svého typu a zaměření pěstují činnost vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost, b) umožňují v souladu s demokratickými principy přístup k vysokoškolskému vzdělání, získání odpovídající profesní kvalifikace a přípravu pro výzkumnou práci a další náročné odborné činnosti, c) poskytují další formy vzdělávání a umožňují získávat, rozšiřovat, prohlubovat nebo obnovovat znalosti z různých oblastí poznání a kultury a podílejí se tak na celoživotním vzdělávání, d) hrají aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění, při utváření občanské společnosti a přípravě mladých lidí pro život v ní, e) přispívají k rozvoji na národní a regionální úrovni a spolupracují s různými stupni státní správy a samosprávy, s podnikovou a kulturní sférou, f) rozvíjejí mezinárodní a zvláště evropskou spolupráci jako podstatný rozměr svých činností, podporují společné projekty s obdobnými institucemi v zahraničí, vzájemné uznávání studia a diplomů, výměnu akademických pracovníků a studentů.“

Vzkaz bankovního obra ze země Rakušanů je jasný. Omezte svůj občanský sektor v zájmu nadnárodních korporací. Staňte se otroky domácích i zahraničních oligarchů. Chtěl tohle Václav Havel?