Ptám se za vás: Za Pirátů jako za Schwarzenberga

 
 
Vážený pane Kláne,
 
V návaznosti na Vaši žádost podanou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisů, doručenou Ministerstvu
zahraničních věcí (dále MZV) dne 29. 5. 2022, kterou se domáháte:
 
„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám
o sdělení následujících informací ohledně níže uvedených věcí: Dne 27. 4. 2022 se na
Facebookové stránce Pirátské strany objevila informace od ministra zahraničních
věcí Jana Lipavského (Pirát), která sdělovala následující: „Po vzoru USA uvalíme
sankce na zrůdy a zločince porušující lidská práva. Brzy předložíme tzv.
Magnitského zákon, který náš Jan Lipavský — ministr zahraničí ČR prosazoval již v
minulé Sněmovně. Díky tomuto zákonu bude možné uvalovat sankce na jednotlivce i
firmy, které se dopustí porušování lidských práv či se na něm podílí.“ Na základě
výše uvedeného vás žádám o níže uvedené informace:
 
Přesný výčet zrůd a zločinců, na které jsou (budou) uvaleny sankce? Jestliže
vyjádření pana ministra je podle výše uvedeného platné, tak seznam musí mít
Ministerstvo zahraničí k dispozici.
 
Jakým způsobem (kritérium) Ministerstvo zahraničních věcí posoudilo, kdo do
seznamu „zrůd a zločinců“ patří?
 
Spadají do seznamu „zrůd a zločinců“ rovněž občané USA za své porušování lidských
práv, například ve věznici Guantanámo?
 
Zpřístupnění Magnitského zákona.“,
 
Vám sdělujeme, že MZV jakožto povinný subjekt Vaši žádost posoudilo
a rozhodlo o poskytnutí informací.
 
Vámi zmíněný slovní obrat pana ministra Jana Lipavského je politické prohlášení
(neboli statement), které bylo uveřejněno na facebookovém profilu České pirátské
strany za účelem prezentace nově připravovaného návrhu zákona o omezujících
opatřeních proti některým závažným protiprávním jednáním (sankční zákon), který
měl být původně obdobou tzv. Magnitského zákona. Návrh sankčního zákona je
momentálně připravován Ministerstvem zahraničních věcí, předpokládá se, že by
mohl být předložen vládě ke schválení v průběhu června t. r. Oproti původnímu
záměru, aby zákon postihoval pouze závažná porušení lidských práv (obdobně jako
americký Magnitského zákon), je nově navrhován tak, aby postihoval jednání
postihovaná v rámci všech teritoriálních a horizontálních sankčních režimů Evropské
unie.
 
 
Protože se návrh zákona nachází ve stadiu příprav, neexistuje vtuto chvíli ani
"seznam" subjektů, na které by měl zákon dopadat.
 
Co se týče vašich dotazů ohledně „výčtu zrůd a zločinců“, dovolujeme si vás
informovat, že se jedná o citově zabarvený výraz, který má za účel demonstrovat využití sankčního
zákona.
 
Měl-li Váš požadavek na zpřístupnění Magnitského zákona směřovat k zákonu
Spojených států amerických The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act,
je tento dostupný z veřejných zdrojů, např. na webových stránkách U.S. Department
of State.