Ptám se za vás: hlásné trouby Kremlu nebo Washingtonu?

Odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
 
 
 
Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 
Elektronickým podáním ze dne 23. dubna 2022 odkazujícím na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jste adresoval Ministerstvu vnitra („MV“) žádost o „úřední vysvětlení (definici) následujících bodů:
 

  1. Jaká je přesná definice pojmu „hlásná trouba Kremlu“ ze strany Ministerstva vnitra a CTHH a kde ji lze v českém právním řádu najít?

 
2. Jaká je přesná definice pojmu „promoskevská propaganda“, a kde ji lze v českém právním řádu najít?
 

  1. Jaká je přesná definice pojmu „pročeská propaganda“ a proti komu nebo na koho je mířena?“

 
Sdělujeme, že dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
 
K otázce č.1
 
Ministerstvo vnitra ve svých výstupech používá i termíny, které nejsou definované v českém právním řádu, vč. různých slovních spojení, např. „hlásná trouba Kremlu“, jejichž význam lze odvodit od jednotlivých slov, ze kterých se toto spojení skládá. Státní správa současně používá ve své komunikaci i termíny a slovní spojení právem nedefinované. Právo totiž není jediným systémem či prostředkem vyjádření, v rámci nějž lze komunikovat na profesní i civilní úrovni. A to tím spíše, pokud je určitými slovními spojeními popisován jev primárně politologický či sociální, nikoliv právní. Je třeba rozlišovat např. mezi trestně-právní kvalifikací určitého jednání, a politologickým či sociologickým pohledem na tentýž jev, který může být i podstatně širší (trestní právo postihuje jen určitou kvalifikovanou výseč životních situací).

Dotaz odkazuje na tweet Centra proti terorismu a hybridním hrozbám ze dne 12. 4. 2022 ), ve kterém je upozorňováno na činnost bývalého poslance KSČM Mgr. Jana Klána, která přispívá k šíření postojů a zájmů Ruské federace v českém mediálním prostoru, a to bez ohledu na fakt, že se jedná o postoje odporující faktům a jdoucí proti zájmům České republiky. Tímto tweetem není nijak omezována svoboda projevu dotčené osoby. Právo na svobodu projevu zároveň nezahrnuje „právo“ nebýt kriticky reflektován, hodnocen či kritizován. A to tím spíše, pokud se ta která aktivita týká i bezpečnostních zájmů ČR. Tam je naopak spíše povinností státu reagovat a upozorňovat.
 
K otázkám č. 2 a 3

 
Výrazy „promoskevská propaganda“ a „pročeská propaganda“ nejsou v českém právním řádu definovány z důvodů výše naznačených, byť sám termín propaganda je zmíněn např. v § 407 trestního zákoníku. Jak už však opět bylo výše naznačeno, informační povinnosti nepodléhají dotazy na názory, lingvistické rozbory či právní analýzy, ani poptávky po polemické diskuzi. V tomto ohledu „žádost o informace“ odpovídá spíše běžnému podnětu či kritické zpětné vazbě, na kterou tímto MV přesto reaguje. Pro úplnost dodáváme, že tyto výrazy nebyly použity v tweetu, na který odkazuje dopis žadatele a že MV tyto výrazy ve svých výstupech nepoužívá.