Ptám se za vás: finanční náhrady církvím

Vážený pane magistře,
 
 
k Vaší žádosti o informace, učiněné podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, sdělujeme k jednotlivým otázkám následující informace:
 
 
Kolik finančních prostředků bylo církvi vyplaceno? Stačí celková suma do roku 2021. 
 
Církvi římskokatolické (z Vašeho sdělení k upřesnění žádosti plyne, že ‚církví‘ je myšlena Církev římskokatolická) bylo na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, vyplaceno na splátkách finanční náhrady od roku 2013 do roku 2021 včetně cca 15,1 mld. Kč. S náhradou za rok 2022 bude celková částka vyplacená ŘKC z titulu finanční náhrady činit cca 16,9 mld. Kč.
 
 
Jaké pozemky, v jaké finanční hodnotě byly církvi od doby platnosti zákona navráceny?
 
Povinné osoby podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi stanoví povinnost informovat Ministerstvo kultury jen o těch skutečnostech, které stanoví prováděcí vyhláška k uvedenému zákonu. Ministerstvo kultury tedy nemá informace o tom, které konkrétní pozemky byly vydány jednotlivým církvím a náboženským společnostem. Co se týká pozemků, můžeme sdělit, že podle jejich druhu šlo o stavební pozemky, lesní pozemky, zahrady-pastviny-louky, rybníky a další vodní plochy, zastavěné plochy a ostatní pozemky.
 
Od účinnosti zákona do konce roku 2021 bylo celkem vydáno všem oprávněným církvím a náboženským společnostem celkem 91 143 pozemků (většina z nich Římskokatolické církvi).
Konkrétními údaji, jež se týkají pozemků vydaných jednotlivým církvím a náboženským společnostem, disponují povinné osoby podle zákona, kterými jsou zejména Pozemkový fond ČR a Lesy ČR.  
 
 
Jaká je roční finanční náročnost na církevní restituce? Kolik stát ročně vynakládá na jejich administraci?
 
Veškerá administrace splátek finanční náhrady církvím a náboženským společnostem se uskutečňuje v rámci běžné provozní činnosti Ministerstva kultury, které je proto nevyčísluje.  
 
 
 
 
Má ministerstvo přehled o tom, zda jsou peníze vyplacené církvi vraceny/investovány do církevního a jiného majetku?
 
Ministerstvo ze zákona nemá oprávnění požadovat po dotčených církvích a náboženských společnostech vyúčtování finanční náhrady, která jim podle zákona náleží, ani zaslání zprávy o jejím využití.
 
 
 
 
S pozdravem
                                                                                    ThLic. Petr Šimůnek
                                                                                        vedoucí SOCNS