Ptám se za vás: dezinformační weby a CTHH

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení následujících informací ohledně níže uvedených věcí:
 
Dne 13. 6. 2022 jsem z ministerstva vnitra obdržel odpověď na můj dotaz, který se týkal seznamu dezinformačních webů v EU, které ohrožují bezpečnost České republiky, a to s uvedením státu EU a jazyku, ve kterém tyto weby provádějí podvratnou činnost vůči Česká republice. V odpovědi je napsáno, že ministerstvo vnitra není institucí, která takové věci má na starosti, tj. není vůbec příslušné v prvních třech povinnostech státu vyjmenovaných v čl. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů: „Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je základní povinností státu“.
To je překvapivé ve vztahu k vymezení účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti prostředků daňových poplatníků vyčleňovaných Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR na činnost českého státu. V tomto ohledu chci jako daňový poplatník apelovat na profesionalitu státních zaměstnanců Ministerstva vnitra ČR daných služebním předpisem určující etiku chování českého úředníka. Žádám tedy o poskytnutí těchto informací:
 
1. Která instituce českého státu se věnuje sledování dezinformačních webů, včetně sledování a shromažďování obsahu, ať už webů tuzemských nebo zahraničních?
 
2. Jak je vymezena účelnost Centra proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH) v logice zákona o finanční kontrole?
 
3. Jak je hodnocena hospodárnost CTHH v logice zákona o finanční kontrole?
 
4. Jak je hodnocena efektivnost CTHH v logice zákona o finanční kontrole?
 
 
S pozdravem,
 
Mgr. Jan Klán