Hlásná trouba Kremlu?

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení následujících informací ohledně níže uvedených věcí:
 
Ústava České republiky, jejíž součástí je i Listina základních práv a svobod (LZPS), jasně říká následující: čl. 17 odst. 2 Listiny základních práv a svobod: „Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.“ Dále dle Listiny základních práv Evropské unie čl. 11 – svoboda projevu informací je uvedeno: „Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování veřejné moci a bez ohledu na hranice“.
 
LZPS dále v čl. 2 uvádí: „(1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání. (2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. (3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“
 
Dne 22. 4. 2022 byla nicméně moje osoba Českou republikou (Ministerstvem vnitra ČR, Centrem proti terorismu a hybridním hrozbám – CTHH) označena jako „hlásná trouba Kremlu“. Vzhledem ke způsobu, kterým státní služba tuto skutečnost sdělila veřejnosti (nebylo to výsledkem rozhodnutí soudu nebo správního řízení) stalo se tak evidentně mimo „demokratické základy České republiky“, a to za mé příspěvky a články na mém webu a sociální síti Facebook vyjadřující mé názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.“
 
S odkazem na citovaný čl. 2 LZPS, kde jsem marně v českých zákonech hledal pojmy jako propaganda, hlásná trouba apod., žádám český stát představovaný Ministerstvem vnitra ČR a realizovaný službou státních úředníků založenou zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a v duchu Etického kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy žádám o úřední vysvětlení (definici) následujících bodů:
 

  1. Jaká je přesná definice pojmu „hlásná trouba Kremlu“ ze strany Ministerstva vnitra a CTHH a kde ji lze v českém právním řádu najít?
  2. Jaká je přesná definice pojmu „promoskevská propaganda“, a kde ji lze v českém právním řádu najít?
  3. Jaká je přesná definice pojmu „pročeská propaganda“ a proti komu nebo na koho je mířena?
  4. Jak se přesně má chovat člověk, kterému Česká republika sice přiznala cestou LZPS politické právo v podobě „Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.“, ale evidentně o obsahu tohoto práva nerozhodují demokraticky zvolení zástupci českého lidu, ale úředníci, aby nebyl označen ze strany úředníků postupujících jistě striktně podle Etického kodexu?

 
a to formou zveřejnění informace na stejných platformách a stejných místech, jako byl zveřejněn příspěvek, který byl důvodem pro podání této žádosti.
 
 
S pozdravem,
 
Mgr. Jan Klán